Facturatievoorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor de facturen van Studio Oui Oui bv.

  1. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Heist-op-den-Berg, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
  2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
  3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.
  4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
 
Versie: 01/03/2024